Reglement

Subsidiefonds Streekcentrum De Hoeksche Waard


Artikel 1
Het werkgebied van het Subsidiefonds Streekcentrum De Hoeksche Waard omvat de gehele Hoeksche Waard.

Artikel 2
Het Fonds bestaat uit:

 1. het geldbedrag voortgekomen uit de opbrengst van de verkoop van het pand "De Beukenhof" te Mijnsheerenland (1983);
 2. erfstellingen en legaten;
 3. overige inkomsten.

Artikel 3
Het fonds wordt uitsluitend rentedragend belegd, bij voorkeur in staatsobligaties. Beleggingen in onroerend goed, aandelen of aandelenfondsen zijn niet toegestaan.

Artikel 4
Bijdragen uit het fonds geschieden uitsluitend uit de netto-opbrengsten van het fonds.

Artikel 5
Aanvragen voor bijdragen uit het fonds kunnen worden ingediend door organisaties die zich ten doel stellen op niet-commerciële basis activiteiten te organiseren in de Hoeksche Waard op maatschappelijk, cultureel en/of recreatief gebied, Een aanvraag kan op elk tijdstip van het jaar worden ingediend.

Artikel 6
Bijdragen uit het fonds kunnen ten goede komen aan:

 1. nieuwe organisaties, gedurende maximaal 24 maanden na hun start, als tegemoetkoming in hun tekort, teneinde hun bestaansrecht te kunnen bewijzen;
 2. bestaande organisaties, voor de aanschaf van roerende activa (investeringen in inrichting en/of apparatuur);
 3. bestaande organisaties, als tegemoetkoming in hun tekort, voor eenmalige projecten.

Artikel 7
Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te kunnen komen:

 1. moet het doel maatschappelijk, cultureel en/of recreatief zijn;
 2. moet duidelijk zijn dat geen of onvoldoende bijdrage uit andere bron kan worden verkregen;
 3. moet duidelijk zijn dat niet over voldoende eigen middelen wordt beschikt;
 4. moet de aanvraag worden ingediend vóór de effectieve aanschaf of uitvoering;
 5. wordt van bestaande organisaties voor de aanschaf van roerende activa een eigen bijdrage van minimaal 10% verwacht;
 6. mag een bestaande organisatie in de voorgaande 36 maanden geen bijdrage voor de aanschaf van roerende activa uit het fonds hebben gekregen.
 7. mag een bestaande organisatie in de voorgaande 24 maanden geen bijdrage voor een project uit het fonds hebben gekregen.

 Artikel 8
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend, met redenen omkleed en gedocumenteerd, voor zover van toepassing vergezeld van:

 1. een exemplaar van de (laatstelijk gewijzigde) statuten, voor zover deze niet bij een eerdere aanvraag werd verstrekt;
 2. een exploitatiebegroting voor het doel waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd;
 3. een jaarverslag en een goedgekeurd financieel verslag van het voorgaande jaar;
 4. een kopie van een recent bankafschrift;
 5. een opgave van de samenstelling van het bestuur of van de personen die de aanvraag steunen;
 6. een opgave van andere bronnen uit welke in de voorbije 24 maanden voor hetzelfde doel een bijdrage is gevraagd, alsmede het hiermee bereikte resultaat.  

Artikel 9
Het bestuur van het fonds beoordeelt de ingediende aanvragen met inachtneming van de volgende richtlijnen:

 1. de aanvrager krijgt binnen 1 maand bericht van ontvangst van zijn aanvraag;
 2. over het toekennen van de bijdrage of het afwijzen van de aanvraag wordt vervolgens binnen 3 maanden beslist;
 3. de aanvrager ontvangt vervolgens binnen 1 maand schriftelijk de beslissing;
 4. bij toekenning worden bij de beslissing de aan de bijdrage verbonden voorwaarden meegedeeld.

Artikel 10
Toegekende bijdragen uit het fonds worden overgemaakt op de rekening van de begunstigde:

 1. nadat deze het bestuur van het fonds schriftelijk heeft meegedeeld de voorwaarden te aanvaarden;
 2. na schriftelijke overlegging van (kopieën van) de desbetreffende facturen/nota's en de bijbehorende betalingsbewijzen.

Artikel 11
De begunstigde moet een (jaar)verslag bij het bestuur van het fonds indienen, waarin de ontvangen bijdrage is verantwoord; indien uit dit verslag zou blijken dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kunnen de verstrekte gelden worden teruggevorderd en zijn deze onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12
De bijdragen uit het fonds zijn beperkt tot een maximum van 2.500 euro.

Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Mijnsheerenland, oktober 2011


Subsidiefonds
Streekcentrum
De Hoeksche Waard

Postbus 5551
3270 AB Mijnsheerenland
E-mail: